۱۳۹۱ اسفند ۳۰, چهارشنبه

تنها معنيِ "تــنــهــا راهِ مــمــكــن" !؟

اولي : چرا از "تنها راه" قانوني و ممكن (كه همان شركت در انتخابات باشد) براي نشان دادن اعتراض ات به رژيم  ، استفاده نمي كني ؟
دومي : چون تنها راه قانوني و ممكن براي نشان دادن اعتراض  به رژيم همان شركت در انتخابات است .
اولي : بله ، اين را كه من گفتم !؟ ، خوب ، چرا از اين راه ، كه خودت هم قبول داري تنها راهِ قانونيِ ممكن است ، استفاده نمي كني ؟
دومي : چون  ، تنها راه قانوني ممكن است .
اولي : ... خوب تو كه به اين نتيجه رسيدي كه تنها راه همين است ، ... پس چرا !؟ وقتي راه ديگري نداري ، از همين تنها راهي كه داري بهره برداري نميكني ؟
دومي : چون راه ديگري  ندارم .
اولي : اي بابا ، من كه خودم دارم داد ميزنم : "اين تنها راهي است كه داري" ، 
انگار اصلا متوجه نيستي ؟ ،  منظورم اين است كه چرا حداقل از طريقِ همين تنها راه ، اعتراض خودت را نشان نمي دهي ؟
دومي : خوب من هم مرتب دارم به تو ميگويم : 
چون اين تنها راهي است كه پيش پايم گذاشته شده است .
و اين يعني توهين ، يعني جبر ، يعني زور ، يعني قلدري ، يعني ددمنشي ، يعني بخواهي  نخواهي همينه ،
اين يعني تو خار و خسي ، ...
اين است تنها معني : تــــنـــهــا راه  
ترجمه :  مردم ، فقط يك روش با تو رفتار ميكنند ، همان روشي كه خودت به آنها اجازه بدهي  

هیچ نظری موجود نیست: